Menu

zivefirmy.cz

Rozsah poskytovaných služeb

Poskytování odborných prací, poradenské a kontrolní činnosti vztahující se k bezpečnosti, hygieně práce, provozu vyhrazených technických zařízení a požární ochrany se zaměřením na:

a) v oblasti bezpečnosti, hygieny práce a provozu technických zařízení:

 • odborné posouzení vnitřních směrnic dosud vydaných organizací
 • zpracování podkladů pro případné změny s přihlédnutím ke změnám v organizaci,
  ke změnám právních norem apod. ve vztahu k povinnostem zaměstnavatelů
 • vyhodnocení rizik možných ohrožení a postupné zpracování příslušné dokumentace
 • kontrolu dodržování podmínek vyplývající z Kategorizace pracovních činností - vedení předepsané evidence, lhůt lékařských prohlídek
 • šetření příčin pracovního úrazu vč. její evidence a hlášení, návrhy náhrad škod
 • provádění vnitřních kontrol v rámci komplexních prověrek, vč. tématických kontrol dle požadavků právních předpisů a ostatních požadavků vedení firem
 • sledování termínů revizí vyhrazených technických zařízení
 • školení vedoucích zaměstnanců v oborech BOZP
 • periodické školení zaměstnanců ve spolupráci s přímými nadřízenými jednotlivých provozů a pracovních úseků
 • poradenská a kontrolní činnost v oboru
 • v případě potřeby osobní účast při kontrolách orgánů Státního odborného dozoru
 • školení odborných profesí (např. lešenáři, instruktoři nebo obsluhy motorových vozíků, řidičů do 3,5 t nosnosti vozidla atd.)

b) v oblasti požární ochrany:

 • vyhodnocení požárního rizika u jednotlivých pracovních činností, zpracování a vedení příslušné dokumentace
 • odborné posouzení vedení požární dokumentace
 • zpracování podkladů pro případné změny dokumentace PO vč. její průběžné aktualizace
 • pravidelné provádění požárních preventivních prohlídek v souladu s požadavky vnitřních směrnic, případně vyplývající z platného právního předpisu
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • periodické školení zaměstnanců ve spolupráci s přímými nadřízenými v jednotlivých provozech a úsecích
 • vedení Požární knihy
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • sledování revizí technických zařízení PO
 • poradenská a konzultační činnost v oboru PO
 • v případě potřeby osobní účast při kontrolách Státního požárního dozoru

c) poskytujeme služby koordinátora BOZP pro investory staveb

d) ostatní poskytované služby

 • poradenství v oblasti životního prostředí, odpadového hospodářství, energetiky
 • doporučíme Vám revizní techniky EZ, PZ, TZ, ZZ a poskytování servisních služeb pro hasicí přístroje a hydranty

Činnost zajišťujeme i v jednotlivých oblastech samostatně, případně dle Vašich potřeb v celém rozsahu.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na uvedeném kontaktu v sídle společnosti.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.